We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
6 Wǒ hèn è nà xìnfèng xū wú zhī shén de rén . wǒ què yǐkào Yēhéhuá .