1 ( Dàwèi yǔ liǎng hé jiān de Yàlán bìng suǒ bā de Yàlán zhēng zhàn de shíhou , Yuēyē zhuǎn huí , zaì yán yù gōngjī Yǐdōng , shā le yī wàn èr qiā rén . nàshí Dàwèi zuò zhè jīn shī , jiào rén xuéxí , jiāo yǔ líng zhǎng , diàoyòng wèi zhèng de bǎihéhuā ) shén a , nǐ diūqì le wǒmen , shǐ wǒmen pò huaì ; nǐ xiàng wǒmen fānù , qiú nǐ shǐ wǒmen fùxīng .