27 Zaì nàli yǒu Tǒng guǎn tāmende xiǎo Biànyǎmǐn , yǒu Yóudà de shǒulǐng , hé tāmende qúnzhòng . yǒu Xībùlún de shǒulǐng . yǒu Náfútālì de shǒulǐng .