16 Zaì dì de shāndǐng shang , wǔgǔ bìrán mào shèng . ( wǔgǔ bìrán mào shèng huò zuò yǒu yī bǎ wǔgǔ ) suǒ jié de yù shí , yào xiǎng dòng rú Lìbānèn de shùlín . chéng lǐ de rén , yào fā wàng rú dì shang de cǎo .