23 Tāde qī què duì tā shuō , Yēhéhuá ruò yào shā wǒmen , bì bù cóng wǒmen shǒu lǐ shōu nà Fánjì hé sù jì , bìng bú jiāng zhè yīqiè shì zhǐshì wǒmen , jīnrì yĕ bú jiāng zhèxie huà gàosu wǒmen .