19 Shén jiù shǐ lì xī de wā chù liè kāi , yǒu shuǐ cóng qízhōng yǒng chūlai . Cānsūn hē le jīng shén fù yuán . yīncǐ nà quán míng jiào yǐn hā gē lì , nà quán zhídào jīnrì hái zaì lì xī .