24 Zhòngrén kànjian Cānsūn , jiù zànmĕi tāmende shén shuō , wǒmen de shén jiāng huǐhuaì wǒmen dì , shāhaì wǒmen xǔduō rén de chóudí jiāo zaì wǒmen shǒu zhōng le .