39 Yǐsèliè rén lín tuì zhèn de shíhou , Biànyǎmǐn rén dòngshǒu shā sǐ Yǐsèliè rén , yuē yǒu sān shí gè , jiù shuō , tāmen réng xiàng qián cì beì wǒmen shā baì le .