28 Duì tāmen shuō , nǐmen suí wǒ lái , yīnwei Yēhéhuá yǐjing bǎ nǐmen de chóudí Móyē rén jiāo zaì nǐmen shǒu zhōng . yúshì tāmen gēn zhe tā xià qù , bǎshǒu Yuēdànhé de dùkǒu , bùróng Móyē yī rén guō qù .