8 Yǐsèliè rén xuǎnzé xīn shén , zhēng zhàn de shì jiù líndào chéng mén . nàshí , Yǐsèliè sì wàn rén zhōng qǐnéng jiàn dùnpái qiāng maó ne .