24 Zhè shì yào jiào yé lù bā lì qī shí gè érzi suǒ shòu de cánhaì guīyǔ tāmende gēge Yàbǐmǐlè , yòu jiào nà liú tāmen xuè de zuì guīyǔ bāngzhu tā s Hādìxiōng de Shìjiàn rén .