54 Tā jiù jímáng hǎnjiào ná tā bīngqì de shàonián rén , duì tā shuō , bá chū nǐde dāo lái , shā le wǒ ba . miǎndé rén yìlùn wǒ shuō , tā wèi yī gè fùrén suǒ shā . yúshì shàonián rén bǎ tā cī tòu , tā jiù sǐ le .