12 Yǒu yī zuò shān míng jiào Gǎnlǎnshān , lí Yēlùsǎlĕng bù yuǎn , yuē yǒu ānxīrì kè zǒu de lùchéng . dāngxià méntǔ cōng nàli huí Yēlùsǎlĕng qù .