We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
22 Jiù shì cōng Yuēhàn shīxǐ qǐ , zhídào zhǔ líkāi wǒmen beì jiē shàng shēng de rìzi wéizhǐ , bìxū cōng nà cháng yǔ wǒmen zuò bàn de rén zhōng , lì yī wèi yǔ wǒmen tóng zuò Yēsū fùhuó de jiànzhèng .