8 Dàn Shènglíng jiànglín zaì nǐmen shēnshang , nǐmen jiù bì dé zhe nénglì . bìng yào zaì Yēlùsǎlĕng , Yóutaì quán dì , hé Sāmǎlìyà , zhídào dìjí , zuò wǒde jiànzhèng .