7 Biànlùn yǐjing duō le , Bǐdé jiù qǐlai , shuō , zhūwèi dìxiōng , nǐmen zhīdào shén zǎo yǐ zaì nǐmen zhōngjiān jiǎnxuǎn le wǒ , jiào waìbāngrén cóng wǒ kǒu zhòng dé tīng fúyin zhī dào , érqiĕ xiāngxìn .