18 Hái yǒu yǐ bǐ gǔ luó hé sī duō yà liǎng mén de xué shì , yǔ tā zhēnglùn . yǒude shuō , zhè hú yán luàn yǔ de yào shuō shénme . yǒude shuō , tā sìhu shì chuánshuō waì bāng guǐ shén de . zhè huà shì Bǎoluó chuán jiǎng Yēsū , yǔ fùhuó de dào .