9 Hòulái yǒu xiē rén , xīnli gāng yìng bù3 xìn , zaì zhòngrén miànqián huǐbàng zhè dào , Bǎoluó jiù líkāi tāmen , yĕ jiào méntǔ yǔ tāmen fēnlí , biàn zaì tuī lá nú de xué fáng , tiāntiān biànlùn .