23 Tā jì àn zhe shén de déng zhǐ xiān jiǎn , beì jiāo yǔ rén , nǐmen jiù jiè zhe wúfǎ zhī rén de shǒu , bǎ tā déng zaì shízìjià shǎng shā le .