22 Féilìsī bĕn shì xiángxì xiǎodé zhè dào , jiù zhī wú tāmen shuō , qiĕ dĕng qiā fú zhǎng lǚ xī yà xià lái , wǒ yào shĕn duàn nǐmen de shì .