16 Wǒ duì tāmen shuō , wúlùn shénme rén , beì gào hái méiyǒu hé yuán gào duì zhì , wèi dé jīhuì fēnsù suǒ gào tāde shì , jiù xiān déng tāde zuì , zhè bú shì Luómǎ rén de tiaólì .