25 Nǐmen shì xiānzhī de zǐsūn , yĕ chéngshòu shén yǔ nǐmen zǔzong suǒ lì de yuē , jiù shì duì Yàbólāhǎn shuō , dì shàng wàn zú , dōu yào yīn nǐde hòuyì dé fú .