2 Sī tí fǎn shuō , zhūwèi fù xiōng qǐng tīng . dàng rì wǒmen de zǔzong Yàbólāhǎn zaì mǐ suǒ bō dà mǐ hái wèi zhù Hālán de shíhou , róngyào de shén xiàng tā xiǎnxiàn ,