6 Dìxiōng men , wǒmen fèng zhǔ Yēsū Jīdū de míng fēnfu nǐmen , fán yǒu dìxiōng bú àn guīju ér xíng , bù zūnshǒu cóng wǒmen suǒ shòu de jiàoxun , jiù dāng yuǎn lí tā .