13 Wǒ cóng qián shì xièdú shén de , bīpò rén de , huǐ màn rén de . ránér wǒ hái méng le liánmǐn , yīn wǒ shì bú xìn bù míngbai de shíhou ér zuò de .