16 Ránér wǒ méng le liánmǐn , shì yīn Yēsū Jīdū yào zaì wǒ zhè zuì kui2 shēnshang , xiǎnmíng tā yīqiè de rĕnnaì , gĕi hòulái xìn tā dé yǒngshēng de rén zuò bǎngyàng .