17 Dàn yuàn zūnguì , róngyào guīyǔ nà bùnéng xiǔ huaì bùnéng kànjian yǒng shì de jūnwáng , dú yī de shén , zhídào yǒng yǒngyuǎn yuǎn . āmén .