9 Yīnwei lǜfǎ bú shì wèi yì rén shèlì de , nǎi shì wèi bùfǎ hé bù fú de , bù qiánchéng hé fàn zuì de , bú shèngjié hé liàn shìsú de , shì fùmǔ hé shārén de ,