7 Wǒ wèicǐ fèng paì , zuò chuán dào de , zuò shǐtú , zuò waìbāngrén de shīfu , jiàodǎo tāmen xiāngxìn , xuéxí shè dào . wǒ shuō de shì zhēn huà , bìng bú shì huǎng yán .