16 Dà zāi , jìng qián de àomì , wú rén bù yǐwéi rán , jiù shì shén zaì ròushēn xiǎnxiàn , beì Shènglíng chēng yì , ( huò zuò zaì língxìng chēng yì ) , beì tiānshǐ kànjian , beì chuán yú waì bāng , beì shìrén xìnfú , beì jiē zaì róngyào lǐ .