3 Tāmen jìnzhǐ jiàqǔ , yòu jīn jiè shíwù , ( huò zuò yòu jiào rén jiè hūn ) jiù shì shén suǒ zào jiào nà xìn ér míngbai zhēn dào de rén , gǎnxiè zhe lǐngshòu de .