6 Nǐ ruò jiāng zhèxie shì tí xǐng dìxiōng men , biàn shì Jīdū Yēsū de hǎo zhíshì , zaì zhēn dào de huà yǔ , hé nǐ xiàng lái suǒ fú cóng de shàn dào shǎng , dé le jiào yù .