21 Wǒ zaì shén hé Jīdū Yēsū bìng méng jiǎnxuǎn de tiānshǐ miànqián zhǔfu nǐ , yào zūnshǒu zhèxie huà , bùkĕ cún chéng jiàn , xíngshì yĕ bùkĕ yǒu piān xīn .