9 Dàn nàxiē xiǎng fā cái de rén , jiù xiàn zaì míhuò , luò zaì wǎngluó , hé xǔduō wúzhī yǒu haì de sīyù lǐ , jiào rén chén zaì baìhuaì hé mièwáng zhōng .