8 Nǐ búyào yǐ gĕi wǒmen de zhǔ zuò jiànzhèng wéi chǐ , yĕ búyào yǐ wǒ zhè wèi zhǔ beì qiú de wéi chǐ . zǒng yào àn shén de nénglì , yǔ wǒ wèi fúyin tóng shòu kǔnàn .