1 Wǒ zaì shén miànqián , bìng zaì jiānglái shĕnpàn huó rén sǐ rén de Jīdū Yēsū miànqián , píng zhe tāde xiǎnxiàn hé tāde guódù zhǔfu nǐ .