12 Nǐ yào jiāng tiāndì juǎn qǐlai , xiàng yī jiàn waìyī , tiāndì dōu gǎibiàn le . wéiyǒu nǐ yǒng bù gǎibiàn , nǐde nián shù méiyǒu qióngjìn .