22 Bìng wǒmen xīn zhōng tiān liáng de kuīqiàn yǐjing sǎ qù , shēntǐ yòng qīng shuǐ xǐ jìng le , jiù dāng cún zhe chéng xīn , hé chōngzú de xìnxīn , lái dào shén miànqián .