15 Yòu yào jǐnshèn , kǒngpà yǒu rén shī le shén de ēn . kǒngpà yǒu dú gēn shēng chūlai rǎoluàn nǐmen , yīncǐ jiào zhòngrén zhānrǎn wūhuì .