17 Suǒyǐ tā fán shì gāi yǔ tāde dìxiōng xiāngtóng , wèi yào zaì shén de shì shang , chéngwéi cíbēi zhōng xìn de Dàjìsī , wèi bǎixìng de zuì xiànshang wǎnhuí jì .