3 Wǒmen ruò hūlǜe zhème dà de jiùēn , zĕn néng taó zuì ne . zhè jiùēn qǐxiān zhǔ qīnzì jiǎng de , hòulái shì tīngjian de rén gĕi wǒmen zhèngshí le .