1 Suǒyǐ wǒmen yīngdāng líkāi Jīdū dàolǐ de kāiduān , jiélì jìn dào wánquán de dìbù . bú bì zaì lì gēnjī , jiù rú nà àohuǐ sǐ xíng , xìn kào shén ,