18 Jiè zhè liǎng jiàn bù gēnggǎi de shì , shén jué bùnéng shuōhuǎng , hǎo jiào wǒmen zhè taó wǎng bìnàn suǒ , chí déng bǎi zaì wǒmen qiántou zhǐwang de rén , kĕyǐ dà de miǎnlì .