16 Tā chéngwéi jìsī , bìng bú shì zhào shǔ ròutǐ de tiaólì , nǎi shì zhào wú qióng zhī shēngmìng de dà néng . ( wú qióng yuánwén zuò bùnéng huǐhuaì )