2 Yàbólāhǎn yĕ jiāng zìjǐ suǒ dé lái de qǔ shí fēn ...zhīyī gĕi tā . tā tóu yī ge míng fān chūlai , jiù shì rényì wáng , tā yòu míng Sālĕng wáng , jiù shì píngān wáng de yìsi .