15 Wèicǐ tā zuò le xīnyuē de zhōngbǎo . jìrán shòu sǐ shú le rén zaì qián yuē zhī shí suǒ fàn de zuì guo , biàn jiào méng zhào zhī rén dé zhaó suǒ yīngxǔ yǒngyuǎn de chǎnyè .