26 Rúguǒ zhèyàng , tā cóng chuàngshì yǐlái , jiù bì duō cì shòu kǔ le . dàn rújīn zaì zhè mòshì xiǎnxiàn yī cì , bǎ zìjǐ xiàn wéi jì , hǎo chúdiào zuì .