4 Yǒu jīn xiāng lú , ( lú huò zuò tán ) yǒu bāo jīn de yuē guì , guì lǐ yǒu chéng mǎnǎ de jīn guàn , hé Yàlún fā guo yá de zhàng , bìng liǎng kuaì yuē bǎn .