8 Nǐ zhè nǚzi zhōng jí mĕilì de , nǐ ruò bù zhīdào , zhǐguǎn gēnsuí yáng qún de jiǎo zōng qù , bǎ nǐde shānyánggāo mù fàng zaì mùrén zhàngpéng de pángbiān .