10 jiào zhù shì yòng yín zuò de , jiào dǐ shì yòng jīn zuò de . zuò diàn shì zǐse de , qízhōng suǒ pū de nǎi Yēlùsǎlĕng zhòng nǚzi de aì qíng .